Przeskocz do treści

DOGOTERAPIA

Dogoterapia jako alternatywa dla kontaktów społecznych, właściwie formuje relacje z drugim człowiekiem, pozwala w sposób spontaniczny i naturalny budować więzi, które służyć będą dzieciom w relacjach z ludźmi. Dzieci przebywające i rozwijające się w atmosferze wzajemnej akceptacji, jaką daje pies, nie czują lęku, obawy przed innością drugiej istoty. Odbierają ją taką, jaka ona jest,
z jej radościami i smutkami, podobieństwami i różnicami, a także uzdolnieniami i ułomnościami.

Założeniem prowadzonych zajęć jest osiągnięcie i rozwinięcie następujących celów:

 • w zakresie funkcji psychomotorycznych:
 • rozwijanie funkcji poznawczych,
 • rozwijanie słownictwa,
 • rozwijanie sprawności zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i węchu,
 • poszerzanie pamięci krótko- i długotrwałej,
 • rozwijanie motoryki dużej i małej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie orientacji kierunkowo-przestrzennej,
 • rozwijanie poczucia równowagi,
 • w zakresie sfery emocjonalno-społecznej:
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • rozwijanie umiejętności werbalizacji swoich potrzeb i uczuć,
 • rozwijanie umiejętności relaksacji,
 • podnoszenie wiary we własne możliwości,
 • niwelowanie lęków.

Treści programowe dotyczą zwierząt, w tym psów w szczególności. Obracają się wokół zagadnień umożliwiających usprawnianie psychomotorycznego rozwoju dziecka. Przedstawione poniżej zagadnienia mają na celu wspomaganie wszelkich działań edukacyjnych i terapeutycznych realizowanych przez uczniów objętych zajęciami dogoterapii.

Ze względu na wspomagane umiejętności, treści programowe pogrupowane zostały na pięć kategorii:

 • Rozwijanie postawy pro-ekologicznej
 • Usprawnianie zmysłów w kontakcie ze zwierzętami
 • Rozwijanie funkcji poznawczych z udziałem zwierząt
 • Rozwijanie i usprawnianie sfery emocjonalnej i społecznej
 • Rozwijanie i usprawnianie rozwoju motorycznego

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, każda grupa bierze udział w zajęciach metodą AAA.

Zajęcia AAA – Animal Assisted Activities – są to zajęcia z psem, polegające na spotkaniach i zabawach ogólnorozwojowych. W ramach zajęć dzieci poznają tematykę związaną z bezpiecznym kontaktem ze zwierzętami, prawami zwierząt, obowiązkami właściciela i ludzi w stosunku do zwierząt, czynnościami pielęgnacyjnymi i zabawami rozwijającymi motorykę, zmysły i procesy poznawcze.