Przeskocz do treści

„Aktywna tablica” – edycja 2022

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024

„Aktywna tablica” – edycja 2022

Działania podjęte przez naszą szkołę.

1) uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

a) 2 lub 3 osób - w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli,

b) 4 osób - w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli,

c) 5 osób - w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli;

2) uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

a) udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

b) zorganizowaniu w szkole lub SOSW, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

c) dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

3) wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub SOSW oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły lub SOSW i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub SOSW z wykorzystaniem TIK;

4) wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;

5) przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę za granicą lub SOSW sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1-4, oraz:

a) ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub SOSW na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,

b) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,

c) ocenę stopnia realizacji przez szkoły lub SOSW zadań wynikających z udziału w Programie;

6) wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu, o których mowa w § 20.