Przeskocz do treści

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024

„Aktywna tablica” – edycja 2022

Działania podjęte przez naszą szkołę.

1) uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

a) 2 lub 3 osób - w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli,

b) 4 osób - w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli,

c) 5 osób - w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli;

2) uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

a) udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

b) zorganizowaniu w szkole lub SOSW, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

c) dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

3) wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub SOSW oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły lub SOSW i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub SOSW z wykorzystaniem TIK;

4) wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;

5) przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę za granicą lub SOSW sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1-4, oraz:

a) ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub SOSW na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,

b) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,

c) ocenę stopnia realizacji przez szkoły lub SOSW zadań wynikających z udziału w Programie;

6) wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu, o których mowa w § 20.

W roku szkolnym 2022/23, nasza szkoła uczestniczyła w programie Aktywna Tablica, dzięki któremu został zakupiony specjalistyczny sprzęt do terapii prowadzonej Metodą Warnkego oraz do zajęć Sensomotoryki. Doposażony został również gabinet logopedyczny, który zyskał dostęp do platformy mTalent. Terapeuci Treningu Umiejętności Społecznych mogli korzystać z dostępu do tejże platformy w zakresie "Autyzm. Mowa w kontekście społecznym" i "Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy."Dyrektor powołał e-koordynatora i zespół nauczycieli wspomagających pozostałych terapeutów w wykorzystaniu narzędzi TIK podczas zajęć. Nauczyciele Ci brali udział w szkoleniach, organizowali lekcje otwarte oraz wymieniali się dobrymi praktykami na platformie Moodle.

Mamy do dyspozycji Platformę MediBalance Pro, która umożliwia prowadzenie diagnozy stabilności-równowagi ucznia oraz treningu. Za pomocą gier treningowych dziecko może trenować balansowanie, równowagę, szybkość reakcji, spostrzegania ciała i opanowania jego ruchów jak również różne inne umiejętności motoryczne, związane z koordynacją i koncentracją.Urządzenie jest dopełnieniem diagnozy i terapii sensomotorycznej.

W bieżącym roku szkolnym dzięki projektowi "Aktywna Tablica" nasza szkoła zyskała nowy sprzęt do terapii Metodą Warnkego. Pani Iwona Błaszczak i Jadwiga Schneider w listopadzie ukończyły kurs "Metoda Warnkego. Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny". Od tego czasu nasi uczniowie biorą udział w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych tą właśnie metodą.

W 2022 r. Szkoła złożyła wniosek na zakup pomocy specjalistycznych do różnych form zajęć rewalidacyjnych w ramach programu " Aktywna tablica".

Na zakup pomocy przeznaczyliśmy kwotę 43 750,00 zł, z czego 35 000,00 pochodzi z budżetu państwa. 

Pozyskane środki finansowe wykorzystaliśmy na zakup specjalistycznego oprogramowania  oraz narzędzi do prowadzenia diagnozy i terapii metodą sensomotoryczną i metodą Warnke. Dzięki  tym pomoc będziemy mogli przeprowadzać specjalistyczne diagnozy w zakresie rozwoju percepcyjno-motorycznego naszych uczniów , a tym samym z większą skutecznością prowadzić oddziaływania terapeutyczne.

Pozyskane środki finansowe wykorzystaliśmy na zakup multimedialnych programów do terapii  logopedycznej oraz do pracy rewalidacyjnej z uczniami ze spektrum autyzmu.

Dzięki pozyskanej dotacji systematycznie wzbogacamy bazę szkoły o nowoczesne, zgodne z zasadami współczesnej pedagogiki specjalnej, pomoce do prowadzenia diagnozy i wszechstronnego oddziaływania terapeutycznego, niezbędne w procesie wszechstronnej rehabilitacji naszych uczniów.